top of page
Shizen
Azuma
Azuma - Shizen
Shizen
Concerto di Taiko
Shizen - L'Eco della Natura
Concerto di Taiko
Taiko Kaiser Drums Dusseldorf
Taiko Kaminokan Dusseldorf
Taiko Kaiser Drums
KodamaShinKyo
Angelina Grassi
Kodamashinkyo
Hirota Sensei
KyoShinDo e KodamaShinKyo
Esibizione Taiko do
Matsuri
Vinarte
Matsuri
Matsuri Genova
Auditorium Sant'Alfonso
Alfonso Giordano
Esibizione Taiko Do
Satori
Danze Giapponesi
Danza Marziale
Esibizione Yoga
Teatro Diana 2011
Taiko Genova
Spettacolo Taiko Genova
bottom of page